top of page

รูปแบบการใช้งาน

งานผนัง

ผนังภายในทั่วไป

ภายในทั่วไป

 วีว่า บอร์ด :          

 โครงคร่าว : 

8 - 10 มม.

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C75 หนา 0.50 มม. และ U 76 หนา 0.50 มม.  

 ระยะห่างโครงคร่าว : 

 วัสดุตกแต่งผิว :  

ระยะ 60 ซม. x 240 ซม.

ทาสีรองพื้นปูนเก่า แล้วตามด้วยสีน้ำอคริลิค  

 อื่นๆ : 

ติดตั้งแบบเฟล็กซ์ (Flex Installation) ยึดแผ่นทางเดียวบนโครงขยับตัวได้ 

หมายเหตุ : 
ขนาดของโครงคร่าวผนัง ขึ้นอยู่กับแรงลมประทะ, ความสูงของผนัง, ระยะห่างระหว่างโครงคร่าว และระบบผนัง (ผนังติดแผ่นด้านเดียว หรือสองด้าน) ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างก่อนการใช้งาน

ผนังภายในโชว์ผิว

วีว่า บอร์ด :       

โครงคร่าว :             

ระยะห่างโครงคร่าว :

วัสดุตกแต่งผิว :        

อื่นๆ :                  

 

8 - 10 มม. 

โครงคร่าวไม้ 1 1/2” X 3” 

60 ซม. X 60 ซม

เคลือบผิวด้วยแลคเกอร์สเปรย์ โพลียูรีเธนใส หรือ ซิลิโคนใส 

ติดตั้งแผ่นด้วยตะปูลม  
 

หมายเหตุ : 

ขนาดของโครงคร่าวผนัง ขึ้นอยู่กับแรงลมประทะ, ความสูงของผนัง, ระยะห่างระหว่างโครงคร่าว และระบบผนัง (ผนังติดแผ่นด้านเดียว หรือสองด้าน) ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างก่อนการใช้งาน

ภายในโชว์ผิว

ผนังภายในมีวัสดุปิดทับ

วีว่า บอร์ด : 

โครงคร่าว  :   

ระยะห่างโครงคร่าว :        

12 มม.

เหล็กไลท์เกจ C75 x 45 x 15 x 1.6 มม.

60 x 60 ซม. สร้างรอยต่อที่ขยับตัวได้ (Movement Joint) ทุกระยะ 4.8 - 6 ม. และโดยรอบ ติดตั้งแบบเฟิร์ม (Firm Installation) ยึดแผ่นสองทาง บนโครงแบบยึดแน่น

อุดรอยต่อแผ่นวีว่า บอร์ด ด้วยกาวอีพ็อกซี่ก่อนปูวัสดุตกแต่งผิว ปิดทับด้วยวัสดุ เช่น กระเบื้องเซรามิค วอลล์เปเปอร์  ไม้ หรือ อื่น ๆ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตวัสดุตกแต่งที่ใช้ กรณีติดกระเบื้องเซรามิค แนะนำให้ติดกระเบื้องด้วยปูนกาวชนิดยืดหยุ่นสูง โดยให้รอยต่อกระเบื้องและรอยต่อวีว่า บอร์ด ตรงกัน และยาแนวรอยต่อกระเบื้องที่ตรงกับรอยต่อวีว่า บอร์ดด้วยโพลียูรีเธนวีว่า เฟล็กซ์ 

วัสดุตกแต่งผิว :       

ภายใน ปิดทับ
บ้านพักอาศํย

ผนังบ้านพักอาศัย

วีว่า บอร์ด :            

โครงคร่าว :   

 

         

ระยะห่างโครงคร่าว :

 

 

     

การปูวัสดุทับหน้า :        

 
 

ผนังสองด้าน ด้านนอก 10 มม. และด้านใน 8 มม.

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C75 หนา 0.50 มม. และ U76 หนา 0.50 มม. ติดตั้งแบบเฟล็กซ์ (Flex Installation) ยึดแผ่นทางเดียวบนโครงขยับตัวได้

 

40 x 240 ซม ตามการรับน้ำหนักพื้น สร้างรอยต่อที่ขยับตัวได้ (Movement Joint) ทุกระยะ 4.8 - 6 ม. และโดยรอบ ติดตั้งแบบเฟิร์ม (Firm Installation) ยึดแผ่นสองทาง บนโครงแบบยึดแน่น ปูแผ่นแบบสลับแผ่น

ทาสีรองพื้นปูนเก่า แล้วตามด้วยสีน้ำอคริลิค 

 

 หมายเหตุ :  ขนาดของโครงคร่าวผนัง ขึ้นอยู่กับแรงลมปะทะ, ความสูงของผนัง, ระยะห่างระหว่างโครงคร่าว และระบบผนัง (ผนังติดแผ่นด้านเดียว หรือ สองด้าน) ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างก่อนการใช้งาน 

ผนังอาคารสาธารณะ

วีว่า บอร์ด :             

โครงคร่าว :           
 

ผนังสองด้าน ด้านนอก 12 มม. และด้านใน 10 มม.

โครงคร่าวเหล็กไลท์เกจ C 75 x 45 x 15 x 1.6 มม ติดตั้งแบบเฟล็กซ์ (Flex Installation) ยึดแผ่นทางเดียวบนโครงขยับตัวได้

ระยะโครง 60 ซม. x 60 ซม. ถึง 60 ซม. X 240 ซม

ทาสีรองพื้นปูนเก่า แล้วตามด้วยสีน้ำอคริลิค   

 
 

ระยะห่างโครงคร่าว :      

การปูวัสดุทับหน้า :       

 
 หมายเหตุ : 
 ขนาดของโครงคร่าวผนัง ขึ้นอยู่กับแรงลมประทะ, ความสูงของผนัง, ระยะห่างระหว่างโครงคร่าว และระบบผนัง (ผนังติดแผ่นด้านเดียว หรือสองด้าน) ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างก่อนการใช้งาน

อาคารสาธารณะ

ผนังภายนอกโชว์ผิว ผิวติดตั้งบนโครงเหล็กเดิม

วีว่า บอร์ด :        16 มม.

โครงคร่าว :         โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี รูป Top Hat

                     ความหนา 0.70 - 1 มม.  ปิดทับบนโครงเหล็ก

                     โดยมีระยะห่างของโครงสร้างหลักไม่เกิน 0.6 ม. 
                     ติดตั้งแบบเฟล็กซ์ (Flex Installation)

                     ยึดแผ่นทางเดียวบนโครงขยับตัวได้ 

 

ระยะห่างโครงคร่าว :   40 - 60 ซม.

วัสดุตกแต่งผิว :      เคลือบผิวด้วยแลคเกอร์สเปรย์ โพลียูรีเธนใส หรือ ซิลิโคนใส 

 
หมายเหตุ : 

ขนาดของโครงคร่าวผนัง ขึ้นอยู่กับแรงลมประทะ, ความสูงของผนัง, ระยะห่างระหว่างโครงคร่าว และระบบผนัง (ผนังติดแผ่นด้านเดียว หรือสองด้าน) ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างก่อนการใช้งาน
 

โชว์ผิว โครงเดิม

ผนังภายนอกโชว์ผิว ปิดทับผนังเดิม

วีว่า บอร์ด :        16 มม.

โครงคร่าว  :       โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีรูป Top Hat ความหนา 0.70- 1 มม.

                      ติดตั้งบนผนังเดิม ติดตั้งแบบเฟล็กซ์ (Flex Installation)

                      ยึดแผ่นทางเดียวบนโครงขยับตัวได้

ระยะห่างโครงคร่าว : 40 - 60 x 240 ซม.

วัสดุตกแต่งผิว :    ตกแต่งผิววีว่า บอร์ด ด้วยการเคลือบโพลียูรีเธนใสหรือซิลิโคนใส 

โชว์ผิว ผนังเดิม

ผนังประดับภายนอกอาคาร ติดตั้งบนโครงเหล็ก

อาคาร โครงเหล็ก

 วีว่า บอร์ด :         12 มม.

 โครงคร่าว :          โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี รูป Top Hat

                        ความหนา 0.70 - 1 มม. ปิดทับบนโครงเหล็ก

                        โดยมีระยะห่างของโครงสร้างหลักไม่เกิน 0.6 ม.

 ระยะห่างโครงคร่าว :  40 - 60 ซม.

 การปูวัสดุทับหน้า :   ทาสีรองพื้นปูนเก่า แล้วตามด้วยสีน้ำอคริลิค 

 
 หมายเหตุ : 
 ขนาดของโครงคร่าวผนัง ขึ้นอยู่กับแรงลมปะทะ, ความสูงของผนัง, ระยะห่างระหว่างโครงคร่าว และระบบผนัง (ผนังติดแผ่นด้านเดียว หรือ สองด้าน) ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างก่อนการใช้งาน 

 

ผนังประดับภายนอกอาคาร ติดตั้งบนผนังเดิม 

 วีว่า บอร์ด :          12 มม.

 โครงคร่าว :            โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี รูป Top Hat

                         ความหนา 0.70 - 1 มม.  ติดตั้งบนผนังเดิม 
                         ติดตั้งแบบเฟล็กซ์ (Flex Installation)

                         ยึดแผ่นทางเดียวบนโครงขยับตัวได้ 

 การปูวัสดุทับหน้า :    ทาสีรองพื้นปูนเก่า แล้วตามด้วยสีน้ำอคริลิค   

 
 หมายเหตุ : 
 ขนาดของโครงคร่าวผนัง ขึ้นอยู่กับแรงลมประทะ, ความสูงของผนัง, ระยะห่างระหว่างโครงคร่าว และระบบผนัง (ผนังติดแผ่นด้านเดียว หรือสองด้าน) ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างก่อนการใช้งาน

    ผนังภายในระบบคอมบิ วอลล์

วีว่า บอร์ด :         8 มม.

โครงคร่าว :          โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C64 หนา 0.50 มม.

                      และ U66 หนา 0.50 มม. 
                      ติดตั้งแบบเฟิร์ม (Firm Installation)

                      ยึดแผ่นสองทาง บนโครงแบบยึดแน่น 
                      ติดตั้งแผ่นยิปซั่มหนา 9 มม. ทับวีว่า บอร์ด แบบสลับแผ่น

                      โดยไม่ให้รอยต่อแผ่นยิปซั่มกับวีว่า บอร์ด ตรงกัน

ระยะห่างโครงคร่าว :    60 x 240 ซม.

วัสดุตกแต่งผิว :       ทาสีรองพื้น แล้วตามด้วยสีน้ำอคริลิค 

 

 

อาคาร ผนังเดิม
คอมบิ

ผนังภายในระบบคอมบิ วอลล์ ทนไฟ 90 นาที

วีว่า บอร์ด :          8 มม.

โครงคร่าว  :         โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C75 หนา 0.50 มม.

                        และ U76 หนา 0.50 มม. 
                        ติดตั้งแบบเฟิร์ม (Firm Installation) ติดแผ่นทั้งสองด้าน

                        ยึดแผ่นสองทางบนโครงแบบยึดแน่น 
                        ติดตั้งแผ่นยิปซั่มทนไฟ หนา 15 มม. ทั้ง 2 ด้าน ทับวีว่า บอร์ด                          แบบสลับแผ่น โดยไม่ให้รอบต่อแผ่นยิปซั่ม กับวีว่า บอร์ด ตรงกัน

ระยะห่างโครงคร่าว :      60 x 240 ซม.

วัสดุตกแต่งผิว :         ทาสีรองพื้น แล้วตามด้วยสีน้ำอคริลิค 

คอมบิ ทนไฟ
bottom of page