Search
  • VIVA BOARD

งานแสดงสินค้า "สถาปนิก 2561"

Updated: Jul 21, 2020

วีว่า บอร์ด ร่วมงานแสดงสินค้า "สถาปนิก 2561" งานที่รวบรวมนวัตกรรมการก่อสร้างและออกแบบบ้านและอาคารที่ใหญ่ที่สุดของไทย ภายในงานวีว่า บอร์ด ได้นำตัวอย่างการติดตั้งใช้งานสินค้ารูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพการใช้งานจริง พร้อมทั้งทีมงานให้คำปรึกษาเรื่องการใช้งาน


8 views0 comments