top of page

ตัวแทนจำหน่าย

ไถ่เชียงวัสดุก่อสร้าง

190/1 หมู่ที่ 7  ต.บ้านนา อ.เมือง  จ.ชุมพร  86190
โทรศัพท์: 077-529-888
แฟ็กซ์: -

เตียฮกหลีหลังสวน

182 ถ.เขาเงิน ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทรศัพท์: 077-541-281
แฟ็กซ์: 077-541-281

ภาคใต้ - ชุมพร

bottom of page