top of page

ตัวแทนจำหน่าย

ไทวัสดุ สาขา บางนา

54 หมู่ 13 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 021015200
แฟ็กซ์: -

อุตสาหกรรมไม้ ส.ชัยวัฒนา

447 หมู่ 2 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: 02-182 2093-5
แฟ็กซ์: 02-182 2096

เฮงพาณิชย์ค้าไม้

505 หมู่ที่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 02-758 0702, 02-758 2114-5
แฟ็กซ์: 02-758 4972

225 ถนน ศรีนครินทร์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02-3860090

โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาเมกาโฮม-บางนาตราด

230 หมู่ที่ 4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ 02-029-7777

แฟ็กซ์: 02-029-7762

ไทวัสดุ สาขา บางพลี

111/15 หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 021012500
แฟ็กซ์: -

ฮาร์ดแวร์ เฮาส์ (สาขาบางนา-ตราด)

89/9 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม. 25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 02-7072222
แฟ็กซ์: 02-7072222

เฮงพาณิชย์

43 หมู่ที่ 13 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 02-024-8911
แฟ็กซ์: 02-024-8914

ฮาร์ดแวร์เฮาส์ (สาขาเทพารักษ์)

8/15 หมู่ที่ 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท์: 02-707 2222
แฟ็กซ์: 02-707 2222

ไทวัสดุ สาขาสุขสวัสดิ์

119/201  หมู่ 14 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์: 02-572-0100

ภาคกลาง - สมุทรปราการ

bottom of page