top of page

ตัวแทนจำหน่าย

บางพลีซีเมนต์ (1991)

12/1 หมู่ 15 ถ.บางนา-ตราด กม.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 02-393 5621, 02-393 6153, 02-398 3394
แฟ็กซ์: 02-743 0230

วงศ์วิวัฒน์ค้าวัสดุ

123/2 หมู่ 8 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์: 02-757 6971-3
แฟ็กซ์: 02-757 6970, 02-394 3672

ส.เจริญพงษ์ ค้าวัสดุก่อสร้าง

333/3 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 02-703 1888
แฟ็กซ์: 02-703 1889

แสงเจริญค้าไม้

1611-1612 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 02-394 4107, 02-384 0578
แฟ็กซ์: 02-384 4613

อุตสาหกรรมไม้ ส.ชัยวัฒนา

447 หมู่ 2 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: 02-182 2093-5
แฟ็กซ์: 02-182 2096

เฮงพาณิชย์ค้าไม้

505 หมู่ที่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 02-758 0702, 02-758 2114-5
แฟ็กซ์: 02-758 4972

225 ถนน ศรีนครินทร์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02-3860090

โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาเมกาโฮม-บางนาตราด

230 หมู่ที่ 4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ 02-029-7777

แฟ็กซ์: 02-029-7762

ไทวัสดุ สาขาสุขสวัสดิ์

119/201  หมู่ 14 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์: 02-572-0100

เฮงหลี ชุนกี่

78/10 หมู่ 19 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์: 02-463 3059
แฟ็กซ์: 02-817 2085

ไทวัสดุ สาขา บางนา

54 หมู่ 13 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 021015200
แฟ็กซ์: -

ไทวัสดุ สาขา บางพลี

111/15 หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 021012500
แฟ็กซ์: -

ดี ทู ที คอนสตรัคชั่น

948 หมู่ที่ 1 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 029-281706
แฟ็กซ์: 029-281706

ฮาร์ดแวร์ เฮาส์ แอนด์ โฮม โปรดักส์

89/9 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม. 25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 02-7072222
แฟ็กซ์: 02-7072222

เฮงพาณิชย์

43 หมู่ที่ 13 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 02-024-8911
แฟ็กซ์: 02-024-8914

ฮาร์ดแวร์เฮาส์ (สาขาเทพารักษ์)

8/15 หมู่ที่ 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท์: 02-707 2222
แฟ็กซ์: 02-707 2222

เลิศศิริ สมุทรปราการ

995 หมู่ที่2 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 081-633-6418
แฟ็กซ์: 02-382-7458

ภาคกลาง - สมุทรปราการ

bottom of page